•  العربية  Telefon: 040-237309
  • E-post : Info@meraassistans.se
Search
SEARCH

BARN OCH PERSONLIG ASSISTANS

Barn omfattas också av LSS


Att vara assistent till ett barn kan vara utmaning då assistenten befinner sig mellan föräldern och barnet. Assistenten ska inte ha en uppfostrande roll utan han eller hon ska agera såsom barnet vill och verka för att barnet ska kunna så likt ett icke funktionshindrat barn som möjligt. Grundtanken är att den personliga assistenten ska assistera brukaren i att utföra det som individen skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning. När brukaren är ett barn måste därför en jämförelse göras med vad ett barn i motsvarande hade gjort. Barnets möjlighet till utveckling och frigörelse är centrala aspekter för den personliga assistansen.

Då barnet och föräldern kanske inte alltid har samma uppfattning eller önskemål, kan assistenten hamna i ett dilemma. Detta kräver att det finns en bra dialog mellan familjen och assistenten för att de ska kunna hitta ett förhållningssätt som fungerar. Att känna sig trygg i sin egen roll, både som assistent och förälder är viktigt för att assistansen ska fungera på bästa sätt.

För att få arbeta som assistent till ett barn, det vill säga någon som är under 18 år, krävs det enligt lag att det finns ett utdrag ur belastningsregistret. Detta syftar till att säkerställa att barn med funktionsnedsättning inte råkar illa ut.

Assistans för brukare som är föräldrar

Precis som det kan vara svårt för en assistent till ett barn att inte inta en uppfostrande roll, kan det vara svårt för en assistent till brukare som är förälder, att inte inkräkta på dennes område som just förälder. Assistenten måste givetvis utföra vissa uppgifter vilka kan vara mer eller mindre omfattande beroende på barnets ålder, men det gäller att vara medveten om vad som ingår i uppdraget. Att ha en kontinuerlig dialog om var gränserna går och hur du som brukare vill att assistenten ska agera i olika situationer är avgörande för att det ska fungera.


Hur arbetar Mera Assistans med barnperspektivet

I LSS samt barnkonventionen framgår att det är barnets bästa som ska stå i fokus för assistansen och målet är att barnet ska få vara just ett barn på samma villkor som andra barn. Barn har även rätt att göra sin röst hörd och påverka i den utsträckning det är möjligt. Detta kan vara en utmaning. Barnets föräldrar/assistenter kan ha en utgångspunkt och barnet en annan. Vi på Mera Assistans tycker att det är det enskilda barnets upplevelse och åsikter som ska stå i centrum. Genom kontinuerliga samtal och information på det enskilda barnets villkor, ska hans eller hennes åsikter tas tillvara och användas i utformningen av assistansuppdraget så långt det är möjligt. Givetvis ska även vuxna omkring barnet få göra sin röst hörd, men barnet ska stå i fokus