•  العربية  Telefon: 040-237309
  • E-post : Info@meraassistans.se
Search
SEARCH

ARBETSMILJÖ

Arbetsplats med en såväl fysiskt som psykiskt och socialt sund


Mera Assistans strävar efter att alla anställda ska ha en arbetsplats med en såväl fysiskt som psykiskt och socialt sund, samt säker och utvecklande arbetsmiljö. En arbetsplats med en god arbetsmiljö präglas av respekt, öppenhet och förtroende för den enskilde. Alla medarbetare har olika kunskaper och erfarenheter som ska tas tillvara och alla ska möjlighet till utveckling. Att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att förebygga en osund arbetsmiljö är viktigt. En god arbetsmiljö är allas ansvar och som anställd ska eventuella risker i arbetsmiljön påtalas. Mera Assistans har till exempel tillgång till Capio Företagshälsovård som bland annat tillhandahåller friskprofiler för våra anställda.

För att analysera vilka risker som finns på en arbetsplats görs riskbedömningar vilket innebär att man tar reda på på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet. Syftet med riskbedömningar är att uppnå en säker arbetsmiljö, minska risken för olyckor och ohälsa samt att verka för en ökad trivsel på arbetet. Riskbedömningar är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska genomföras kontinuerligt.

Arbetet som personlig assistent kan till exempel innebära många tunga lyft och statiska rörelser. Ett sätt att motverka uppkomsten av arbetsskador hos assistenterna inom detta område är att tillhandahålla information om ergonomi. Genom att vara medveten om lyftteknik, hur de hjälpmedel som finns, ska användas och så vidare, kan risken för att skadas på arbetet minska. Att löpande använda sig av Arbetsmiljöverkets interaktiva utbildning om belastningsergonomi kan vara ett ytterligare sätt att arbeta med ergonomi. För tillgång till denna tryck här. För den som vill öva hemma så finns även tillgång till vårdhandboken här

Om en arbetsskada skulle uppstå ska den anmälas omgående till oss för att utreda händelsen och anmäla den till Försäkringskassan. 

Andra exempel på risker är nattarbete. Assistenter vars arbetstid är förlagd nattetid erbjuds läkarundersökning då nattarbete kan utgöra en risk för ohälsa. Hot och våld är andra exempel på arbetsmiljöproblem. Mera Assistans har utarbetat en handlingsplan om problem med hot och våld skulle uppstå.


Extern handledning

Att arbeta som personlig assistent är givande, betydelsefullt och ibland utmanande. Man arbetar ofta själv och ibland kan man hamna i situationer som väcker olika känslor och reaktioner. Då kan det finnas ett behov av handledning från någon utomstående. Handledning handlar inte om att diskutera dig som brukare utan det är ett sätt att ventilera den egna upplevelsen. Vi tror att handledning utvecklar och stärker assistenten i sin yrkesroll och därmed utför ett bättre arbete. Detta ersätter inte personal- och planeringsmöten, för även dessa behövs alltid. 


Utbildning och fortbildning

Utbildning och fortbildning är viktigt för kvaliteten på det arbete som utförs. Mera Assistans anordnar därför utbildning och fortbildning inom olika områden. Att du som assistent känner dig trygg med dina arbetsuppgifter och känner att det finns utrymme för utveckling av din kompetens är också av stor betydelse. Tidigare utbildningar har till exempel handlat om lagändringar inom området personlig assistans, basutbildning för personliga assistenter, ergonomi och förflyttningsteknik.


Jämlikhet & jämställdhet

Mera Assistans värdegrund på bygger på alla människors lika värde. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning eller på annat sätt missgynnas. Att verka för jämställdhet i arbetslivet är även en viktig del av arbetsgivaransvaret, både gällande lönenivåer och hur arbetet organiseras. Vi genomför regelbundet kartläggningar av lönenivåer. Vid den senaste kartläggningen framkom att det inte finns några större skillnader mellan män och kvinnors löner bland de anställda hos Mera Assistans. Målet med jämställdhetsarbetet är att verka för att utjämna skillnader i anställningsvillkor och löner mellan kvinnor och män och att arbetsuppgifterna ska betraktas som lika eller likvärdiga.